សហគមន៍​ល្អាង​ប្រចៀវ​ភ្នំ​សំពៅ ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង បា​ទទួលផល​ជី ពី​អាចម៍​ប្រចៀវ ជិត២តោន​ក្នុង១ខែ សម្រាប់​លក់​ចែកចាយ​ជូន​អតិថិជន

cfÖeŒ{Ȗµ{´þD0Û=Â>*wÍžÛOäDBkgèî…ÿ"tÿü+Oþ{b¼¨t7؝?ÿ ÓÿžØ®î¥’H~µ^¡«{}@r7m$µ®Ûô¶¹ÍO)*™¦•M>)&™n·ÖGÓѺïOúÀûîô­.ÅËÅc‹·NÇ⾪œæµ»262Æ7ê]UŸñ½wWkYmgs,cÎÒîg´þòäÿÆ-¹X˜VTæNe4ú0ºë_¹Ãs½:ö³ÕÙÿ|@ڜ®7 ±Åフú“måû¬ÕÞ¥U4»¿±×ÿ‚dúTÿ…Y8ÝM•ebS‘a¯"¶™k,uvTúkuaûo{_µÿñ«{ëÇGÅÀè¸u‰¸âúŒÆkÞaÖZç[c>Íw ßÌÚ?BÏN¯Ò.C=Ä[G¦ÏQ쥍`y–‡4—lþKXÿøDÀw¿vvz®M¸69Ôã;ûoÈsž[·k,ln;ï®·3Ómt]³ùúíôßú5.‰õ¥?;Õ¶Ñna¡ž£`¼5Í7×ê~c6î}Vûòþ}kŸËÏ»2ö:Òlµüî0ûa¡¿E›œ{ÿðEZÛlsÚ8þ•Äu?ABÈ*%ÿÐäº6vLx58ÙAvëqœa®ìí¿è­Ûþ¿õßQ‹ªÈdTËè‡6öiqøjÈü×{Iþ‰rå²·CU¬/¬WbâŒVSU­mŽ±®´¾Fèö4TúÛô÷YÿPGŒÙÓ¢1̍öO™k«õèªX×;Õ²±Æ¤¸7_ÍÜÿûú¿ÐێüfMu]ë³ Òö›Uv·Óöíú^§±Ìþmf;>®©ÚÏO%Žýi.s÷Ö1ºo³s¿Gôw­“ÓMÙy×ú³]Moßtý †ªÿ—í¿Ø¬Dƒzh¿®šÛS'¥á;%ùnÁ-cÜ*—’çûšúÚks}ÍsêsƒpýYÔñëfÝ]–9°Áµõ:—P·u­{~Îêßê~‹c¦SŽìŒ²i {ì. ßÎõ?àÿÒ.O©gßÔ2ŸužÚˋª§óZõ}®·o󖨅“k‰Ò‘d-ȲÊAmoqsZîDöåßõJ½¢š8Ûü5Qy0Oˆ”ö'ÔúgøÃv5tÕSó+®ªi¶‘X©À†±›éµÖ;Õ{v쪏Oôßéê[X¾¸3öW¥ˆr0:†KêšúÚlc˜ý‡úë7úOÈh³Òþ Róº†& t—:Ëke‘Kv½¤´=¾àüŸóý:Ö¶>FEØC-øã#âCµÔëÃÁÖÍõ»ç³k?œÙêïFTb(j¥Bõ¶x¿Xò0sèêV:ܛëÇû9nnèýªóïö¿ùdzҲÏûsÖèºgøÈeÏƧ:ëe^)>Œ†ÖÇmcnÚíï·ôÎÙ³ÿ8«1º~fUg#Q‡p!®6›747ÖXú½G¿óýOOü*Wo /¶—ã1Á¬a¸6Ç´õ9Ûwls~Žïð»?1‰¼2î­_PëÝrž‰‚ì»Ûêa´±Ìkݯ½ÕúÏo©é~{+ßbÏú½õÏ­g?TìkÚÝõ¶×µÅñüóXô__îþ}Ô^kö íÈô12-No©]÷XïiÔ:—Uµ®u¶þû(ý%¤ý*XUäבV[ ¥Ïw¶æ»imŸðw§³wæ'èSëý×Ò:¶{qú?O¡·ÙfS)ý-P^ÊÃ?OkíÏü‚à3r/ èùYléÕe6Ü[jß½Àé»Ô÷>R«˜Ùú+=EuÙ7dŠ…÷‹} ö5¥­hmÁµ·n÷û+þsþ1UÍiËÂ{¬cEŵµì¬2¶C¿ÛW²Ï}¿Ké¨8ÉÉ!Ð3u˯Pîýf ê}§õ;o¥ÝP4Õk+w¹ÒïSìþŒû>Í»}ίX«qkék‹êc¤íßûòèKøÿk̶—c»lÝ^öÙ þ«ÜkÛ^ßÜõ=ÿàMå¯9a®ë[XÆ`–Ø÷K¶±·ÒþmÏgé¿=Þ«žÇ»kßÿ[ÿŒM¬}o¦ìK`Ë |°éüÃ骛)c¶ÿ0ÇýŸþ el59¯ßö`çoÛIqvïÝuìÚïßôQªÍsk/m÷ØÖîcˆ–´‡ý:]üæíßEÉ}ç kŽGÊ_ú @ÉzH£c;ê—ÖŒËÅÙwbnú5³ÕsXß*k5û7ý;?ÒX„>¡uà5v,ÿÆ»ÿH¡±ÖKK½Íµä0¸=üGè©´ ߣýÊÿÔ]Õ]uâæWc™g©{æÈ,k˜Êig©íüíï·Ñôԑɀš”e[“ôPc—¡/:Å÷_3ïÅþ5ßúEBϨ½v†ï³?ÈXI×ãP]oQê÷c‹ícœ.¢ÖÒ*n•8oüË.®×ØÊÞÿ´z{ÙUŸÌ…ïÚs›ŸgQŽµZ÷8Ü]aÚïOôäû7núõK7. Ë~¦´OA¹FUt¢Ý‚ÓKšXÆ>“`m?¤ÒÍÛ}ŸIh³¢Ø0þÄܛ_¨,Üw™éng·Ü¯SŸMõÖë®Ç´†æ‡Ý#ó†€uíâ€1?)°¿ˆÚ8½Šež±|ninÖ's½9{[êîßkôÞ­}›ŽÜÚ*ýàÆÏ~–ÝßENÊ.Ÿ’*»y›­¾Ž¹“mՊkÈîò˜Ö¾¯QÖµŽ²Öï«ùŸðLP¶Çœ·e_ê3×5”Óíý&ṖZ*ýEU¹Û«ÿô®wKÙy‡000‚ ´{?÷ßð‹ž¡Òc ~†ðF0kýB7R¿NÆzŽe{˜ÏKÔ@P6E½öe‰”êÑ:GÏÅ5Ùíf#ŸŒíýR‹‹}7‚÷5Õz¯€zޝΪ»¶z~v†F/dÃêbÚìéz^ç¹Æœ—Íž€ªì{±îÌú~‡óé)U±²ÜüvAè°6ê›9ï±áÖXöÞÿwóµWÿé&eõôú«¡›YSžo¼í%§`õ7zlõ·e¬Ù·ù¯¡ú5»w?ï²J'‡‹§Ëü8Oé|“uOTÈËó£Õ²ö´¬sMì` d¿Óý}­õ=76»2*ÉÅÏ7mÉ®«E¡œ5°Ý›œÆŸ´ãíuVØêÿá*X½2œŠz“oƮ뙟¾¦·kÜö¸]{SÛÇlý&Ïê3ùµ_ª×e5ƒ‰i>‹we†Ùg¨ÓcžÂÛ=:ék+¯÷ýÿ¦F MuXc¡‘õjŸ­Y›^]Và¾Ë)Êis­ºÇ¹çôŸi¬6ýŸàV§ÕþÔC/‡ã¸7×­ípa{ÛüíVÖö>·²ïúߥú=‹3¤õ^£šÜ^«”üq’ÖQfD[½Ì¡×Õú7µ›ÝúKXÿWôuÿÂ=hu|—Ñïu8Ù¾ìmmûg©[›cƒªw¢ð×n£ÕûcÿEúæ?Io¦ž""*BŌǿËß_âÿÿÒæÀcî½®±‚¶‚w–‰—3ßïý#¿z´‰²òŸü™èÕÜ}p«daS‘[ªµ›Úî`í'ÃÜÍ®V£ýˆVÝé±ÏcMŽ–Öăw·Þ’ Ø4C„ÆôSÔ±plsîÅ/Ûo¦È­‚KË,¨1ì®·³mŽúðªk¸»*ÜZèt;Ôq®NÍÔÝíٟþŽýÿñ©½]ÖäeßӯĽÐK}oM¥ÚúžßIö>Û>—ýÆþsü2&'Ymtnucï,hÜíñ>ýåö=Íg税ýtgdVƒ]ëµÿ…&#)ø;òê»ÔÆÂ5ÖÀ!ôØçzŽÊµïiu•í¯óìþzËÿº,Šz_©S›P¥Ïk©µß¬>=WìýÄK¿´¢©pfç9ÝQ:Yµ†6æzŸFÛw²¿ø;gPËcÞ+`sžD=àÎŸ{†Öÿ…»þ¡IŠ¾¶ˆÞKrHðñDí¥ßüЇ¨7£çfY‡—™é>׺CÜ]}¬g§“ëÕú/ÑØ÷½ô>ßçӍn@aÄê•Õ]?¡mÍýÞ×en¤þïÙìeÿC÷×-–÷:ßHRéÜG™;¾‰b¹‰M5ßK/¦»®{E—ºæïk)oÑ©Ãg¬ÿ¢õ49sØ¡çúÿ.Œ2ËÀë/ûÇÿÓæ2³,}‚ÚÁõ`6½ï£ô_´þ•Û½Žôö1U±¸î£mLkžy6Ápüë™ê43oÒþßüb{­ºÖ~ŽAó£½ß™îqý³óQÕ 8­¡õ.5ïtŸOl† Ûô=ûöûUhĊ “$vê³lËÝé´z¯Û Ðí“þ¹ölJ™-&ÚÁm¯Ã¾³íu[79–þçúOùȵÌqapn²üã·r·Y¾Ì'WŒ-0ç°W[XÐá[-w©¹öÿ¢úvZ&èX6¶>5ùn}§½Øö1÷[sC™éío©o¦çﭕí§Ø÷WúOú嘆°þ­g>¦zÌÏ}±¶ ȀÏÒ=–²íŒsßìÙÿþ7Ԗœn®XÇ5Ö³åŒ&ÇjoÓtÕW·oèöÿ£T֙ˆju˜¶Ý] íÚ iÛôÚé­þý[gü]ŠHa¾)Öº/ª‰áªˆ•é©§s/§u)¿¨×‡‘‰uw5•Ñ[fÇ2Ð,§]ì?¡©Íý'£é×ý"µ—f6uÌmY8Ù%Ìq¶[Üa®®kÛCµßùíoÑ×qÇÕ?·ã㶻}Zª¯Üwì‹1ÿŸs »wÛê»Ú©t¹ÔzõYÁÄ­¬¥Ìe¢ü—4“c_c67ì×·èÖýɨú¥`é@}©'%讽Z?aÌÍkïËk1X÷º«kµ¥Ï#Ô÷zUßú&þöïø5•—Òß[˜ÖfRÇ0H¯-Ó<º†ÿÍ]ߣÖÝXm”Ñê‚Æý¬ZZæÙ»õ6ÿÁ{6˜¹,ìz²2n/Û[©$zNx°9Áޕcjw¢Çþõç¦Ç$‘®û£¦ºŸ˜•YŽãM™"DZÐvՑ¶÷{¬¡Z•ƒ$ù[ÿT¹œÍȪ돦r)©õhK 6¶<onï¢æ½nôûƒ˜H&`ܕ<M¨¶Î¢[¬J¯–÷×[¬efâ#k¤Ïò½Êēî<¹žè°¯ô,°pHn½Ý·sÿÍjržv2)möf

(បាត់ដំបង)៖ សហគមន៍​ល្អាង​ប្រចៀវ​ភ្នំ​សំពៅ ស្រុក​បាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង បានទទួល​ផល​ជី​ពី​អាចម៍​ប្រចៀវ​ជិត ២តោន ក្នុង១ខែ​សម្រាប់​លក់​ចែកចាយ​ជូន​អតិថិ ជន​យក​ធ្វើ​ជីធម្មជាតិ ពិសេស​បំផុត​ទៅប្រើ​ប្រាស់ ក្នុង​ចម្ការលើ​ដំណាំ​ឈើ​ហូប​ផ្លែផ្សេងៗ តាម​តម្រូវការរៀងៗខ្លួន។

ជួប​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០១៩នេះ តំណាង​សហគមន៍ បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ល្អាង​ប្រចៀវ​នៅ​ភ្នំ​សំពៅ​នេះ មាន ២កន្លែង គឺ​នៅ​ចំណុច​ល្អាង​ភ្នំ​សំពៅ​លិច និង​ល្អាង​នៅក្នុង​ភូមិ​សំណាញ់​ឃុំ​ភ្នំ​សំពៅ។ ល្អាង​ប្រចៀវ​នេះ មានការ​ថែទាំ​ជាប្រចាំ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ពី​ការចាប់​សត្វ​ប្រចៀវ​នេះ យកទៅ​ធ្វើ​ម្ហូប ឬ យកទៅលក់ ក្នុង​សហ​មន៍​ដែលមាន​សមាជិក​ប្រមាណ ១០គ្រួសារ។

លោក​រៀបរាប់ថា កាលពី​ឆ្នាំ១៩៩៥ សត្វ​ប្រចៀវ​នេះ​បាន​នៅ​តិចតួច​ណាស់ លុះដល់​ឆ្នាំ១៩៩៩ សត្វ​ប្រចៀវ មានការ​កើនឡើង​ប្រមាណ ៥ ទៅ ៦ លាន​ក្បាល តែ​បច្ចុប្បន្ន​ក៏មាន​ការឡើង​ចុះ​ទៅតាម​ធម្មជាតិ ឬ​វា​ទៅ​រស់នៅ​កន្លែង​ផ្សេងទៀត ខ្លះ​យើង​មិន​បានដឹង​ច្បាស់លាស់​ជាក់លាក់​ដែរ។

តំណាង​សហគមន៍​បាន​បញ្ជាក់ថា អាចម៍​ប្រចៀវ​នេះ ជា​ជីធម្មជាតិ​លេខ១ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ ដោយមាន​ភាពល្បីល្បាញ​តាំងពី​បុរាណ​មកម្ល៉េះ។ ជាក់ស្តែង បច្ចុប្បន្ន​ជី​អាចម៍​ប្រចៀវ ដែល​សហគមន៍​យើង​លក់​ក្នុងតម្លៃ១កា​រ៉ុង​តូច​ជាង ១០គីឡូក្រាម​ថ្លៃ ២៥,០០០រៀល តែ​ទំហំ​អាចម៍​ប្រចៀវ ដែល​ប្រមូលបាន​ក្នុង​ខែ គឺ​មិន​ទៀងទាត់​ទេ ព្រោះ​ជា​ផល​មួយ​ទទួលបាន​តាម​ធម្មជាតិ ដែល​យើង​មិនអាច​កំណត់​តួលេខ​និង​ប្រមូលបាន​នោះទេ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត តាម​ការ​សម្គាល់ និង​ចំណាំ​របស់​ចាស់​បាន​និយាយថា សត្វ​ប្រចៀវ​វា​មាន​រដូវ​បន្ត​ពូជ ពង​កូន​ក្នុង១ឆ្នាំ២ដង​គឺ​នៅ​ចន្លោះ​ខែមិថុនា និង​ខែវិច្ឆិកា ដើម្បី​ពង្រីក​បង្កើតកូន​ប្រចៀវ​ទៅតាម​ធម្មជាតិ​មានការ​កើនឡើង​ផងដែរ។

ទន្ទឹមនឹង​ការលក់​អាចម៍​ប្រចៀវ​នេះដែរ អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ស​ត្វ​ប្រចៀវ​នៅ​ភ្នំ​សំពៅ​នេះ វា​អាច​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាតិ និង​អត្តរ​ជាតិ ពិសេស​សម្បូរ​ណ៍​ជនបរទេស​ភាគច្រើន តែង​បានមក​ទស្សនា​ជាប្រចាំ​រាល់ថ្ងៃ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​លក់ទំនិញ​ជា​ម្ហូបអាហារ​នៅតាម​ជើងភ្នំ​សំ ពៅ​អា​ចរក​ចំណូល បាន​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​ជីវភាព​គ្រួសារ​ប្រចាំថ្ងៃ ជួយ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​កាត់បន្ថយ​ការ​ចំណាកស្រុក​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ផងដែរ។

តំណាង​សហគមន៍​សូម​អំ​នាវ​នាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ថា សូមជួយ​ទប់ស្កាត់ និង​អភិរក្ស​សត្វ​ប្រចៀវ​នេះ​កុំ​ឲ្យ​មាន​ចាប់ ឬ​បំផ្លាញ​សត្វ​ទាំងនេះ ដែលជា​សត្វ​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​យើងទាំងអស់គ្នា ព្រោះ​សត្វ​ប្រចៀវ​ទាំងនេះ ជា​ជង្រុក​ជីធម្មជាតិ​ដ៏​សំខាន់​មួយ អាច​ផលិត​ជីធម្មជាតិ​ ដោយ​មិនបាន​អស់​ថវិកា​ផង គ្រាន់តែ​ចាំ​ប្រមូល​ផល​និង​ជួយ​ថែរក្សា​ប៉ុណ្ណោះ៕ ដោយ កែវ នាង

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here